algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. Aannemer: Janssen Montage gevestigd te Koningslust en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12049454.
 2. Wederpartij: de partij met wie Aannemer een overeenkomst is aangegaan.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die Aannemer aan Wederpartij verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten.
 4. Voor zover algemene voorwaarden van Wederpartij van toepassing worden verklaard, geldt dat deze uitdrukkelijk van de hand worden gewezen indien de inhoud daarvan niet verenigbaar is met de bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.

 

Artikel 2. Offertes

 1. Offertes van Aannemer zijn gedagtekend en gelden ingaande die dag gedurende 30 dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van aan Aannemer verstrekte gegevens, waarop Aannemer haar aanbieding baseert.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
 4. Mondelinge toezeggingen door Aannemer zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden Aannemer niet.
 6. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aannemer.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst de prijzen van externe partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken wijzigen, is Aannemer gerechtigd om de prijzen tussentijds te wijzigen.
 3. Meer- of minderwerk zal worden verrekend volgens de tussen Aannemer en Wederpartij overeengekomen prijzen en afspraken.

 

Artikel 4. Overeenkomst(en)

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van Aannemer schriftelijk is geaccepteerd.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Indien Wederpartij na uitgebreide voorbereidende werkzaamheden door Aannemer alsnog niet tot een overeenkomst overgaat, is Aannemer gerechtigd om een redelijke vergoeding voor de precontractuele werkzaamheden in rekening te brengen bij Wederpartij.
 4. Overeenkomsten worden naar het beste kunnen en met redelijk te verwachten zorgvuldigheid uitgevoerd.
 5. Wederpartij is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die haar door Aannemer ter beschikking is gesteld.

 

 

Artikel 5. Levering en risico

 1. Levering zal geschieden binnen de overeengekomen termijn.
 2. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen.
 3. Overschrijding van de levertermijn geeft Wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Evenmin verplicht overschrijding van de levertermijn Aannemer tot het vergoeden van schade aan Wederpartij.
 4. Indien Aannemer afhankelijk is van nader door Wederpartij te verstrekken gegevens, begint de levertermijn te lopen op het moment dat Aannemer die gegevens volledig heeft ontvangen.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van Wederpartij komt, dan komen de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van Wederpartij.
 6. Het risico voor te leveren goederen gaat over op Wederpartij bij het einde van de overeengekomen werkzaamheden.

 

Artikel 6. Facturatie en betaling

 1. De betalingstermijn is 8 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Aannemer kan een aanbetaling op door Wederpartij te betalen bedragen verlangen.
 3. Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van Aannemer gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten of pintransacties, leiden tot kwijting van Wederpartij.
 4. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en is Wederpartij de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 5. Bij niet-tijdige betaling zijn buitengerechtelijke incassokosten, berekend overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende Besluit, verschuldigd.

 

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

 1. Aannemer is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  1. Aannemer bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
  2. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
  3. na het sluiten van de overeenkomst Aannemer ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Aannemer is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
 3. Aannemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan Wederpartij wordt verleend, ingeval Wederpartij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Wederpartij niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 4. Indien Wederpartij niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is de Aannemer gerechtigd de werkzaamheden voor Wederpartij direct op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Aannemer, totdat alle vorderingen die Aannemer heeft of zal verkrijgen op Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 2. Zolang het eigendom van de goederen niet op Wederpartij is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep.
 3. Wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Aannemer te bewaren.
 4. Tekeningen, ontwerpen en adviezen van Aannemer blijven diens eigendom en mogen alleen worden gebruikt indien daarover met Aannemer overeenstemming is bereikt of wanneer Aannemer het overeengekomen werk zelf uitvoert.
 5. Als Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Aannemer gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Wederpartij aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die Aannemer toekomen.

 

Artikel 9 Uitbesteding werk aan derden

 1. Wederpartij machtigt Aannemer om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
 2. Indien door Aannemer een derde partij wordt ingeschakeld, dient Wederpartij zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering.

 

Artikel 10. Reclames

 1. Reclames over door Aannemer geleverde werkzaamheden dienen door Wederpartij binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Aannemer te worden gemeld.
 2. Niet-zichtbare gebreken dient Wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Aannemer.
 3. Reclames ter zake van een verstrekte factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Aannemer te zijn gebracht. Na het verstrijken van die termijn, wordt Wederpartij geacht de verstrekte factuur te hebben aanvaard.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Aannemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 2. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;
 3. enige daad of nalatigheid van Wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Wederpartij te werk zijn gesteld.
 4. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Aannemer is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 5. In geen geval is Aannemer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat Wederpartij het door Aannemer geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
 6. Noch Aannemer zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens Wederpartij aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
 7. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat Wederpartij of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.
 8. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade indien er bij de uitvoering van graaf- en montagewerkzaamheden leidingen, kabels en/of andere objecten worden geraakt. Alle schade die hieruit voortvloeit komt voor rekening en risico van Wederpartij.
 9. Indien Aannemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aannemer beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Aannemer gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Aannemer beperkt tot maximaal het gefactureerd bedrag.
 10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Wederpartij uit welke hoofde ook jegens Aannemer vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Aannemer kan aanwenden.

 

Artikel 12. Garantie

 1. Indien ter zake van de geleverde en/of geplaatste goederen een garantie wordt verstrekt, wordt dit schriftelijk op de factuur vermeld.
 2. Indien door de fabrikant al dan niet via Aannemer ter zake van de geleverde en/of geplaatste goederen een garantie wordt verstrekt, gelden met betrekking tot aansprakelijkheid van Aannemer voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.
 3. Geeft de fabrikant om welke reden dan ook juridisch dan wel feitelijk geen garantie, dan wordt door Aannemer eveneens geen garantie verstrekt.
 4. Aannemer zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen dat fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.
 5. Wederpartij kan geen recht op garantie doen gelden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen zowel financieel als anderszins heeft voldaan.

 

Artikel 13. Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft Aannemer het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Aannemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Aannemer, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Aannemer.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Aannemer zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Aannemer en/of van Wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transport-moeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet Wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Aannemer tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats van Aannemer.