Leverings voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
gevestigd te Koningslust
aan Sevenumsedijk 13
waarin geregeld is binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten.
 
ARTIKEL 1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten door Janssen Montage (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgevers), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
2 Eventueel andere toepasselijke algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, blijven onverlet voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden. In geval andere algemene voorwaarden in strijd zijn met het bepaalde in deze voorwaarden, is hetgeen in deze voorwaarden bepaald is, verbindend.
 
ARTIKEL 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN
1 Alle offertes en aanbiedingen als ook gegevens in advertenties en drukwerk verstrekt door de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn of werkplaats, tenzij anders vermeld.
3 Een aanbod geldt slechts gedurende 30 dagen nadat het aanbod aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn zal de opdrachtnemer niet meer gehouden zijn het aanbod te handhaven.
4 De opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te weigeren, zonder opgave van redenen.
 
ARTIKEL 3 OVEREENKOMSTEN
1 Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook, door acceptatie van een aanbod op enigerlei wijze dan wel door uitvoering geven aan de opdracht door de opdrachtnemer.
2 Indien de overeenkomsten en aanvullingen daarvan schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd, is de opdrachtnemer aan deze gebonden voor zover en op de wijze als door hem bevestigd.
3 Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop door personeel van de opdrachtnemer of door tussenpersonen die handelen in diens opdracht, zijn slechts dan bindend indien een en ander door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
 
ARTIKEL 4 LEVERINGEN
1 Feitelijke levering geschiedt af magazijn of werkplaats ter keuze van de opdrachtnemer. Dit houdt in dat het risico voor rekening van opdrachtgever is vanaf het moment dat de goederen het magazijn of de werkplaats verlaten hebben.
2 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor de opdrachtnemer niet bindend, doch zullen niet excessief zijn en zijn afhankelijk van het feit op opdrachtnemer zijn werkzaamheden op normale wijze kan verrichten, waarbij de benodigde materialen hem steeds tijdig worden geleverd.
3 Opdrachtnemer is verplicht, bij overschrijding van de levertijd, zo snel mogelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, tenzij er sprake is van overmacht.
4 Goederen die na het verstrijken van de levertijd niet afgenomen zijn, blijven ter beschikking van de opdrachtgever en worden voor zijn rekening en risico opgeslagen.
5 De opdrachtgever is verplicht geleverde goederen bij aflevering te controleren op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen. Tekortkomingen en beschadigingen dient de opdrachtgever te laten vermelden op de afleveringsbon.
 
ARTIKEL 5 TEKENINGEN, ONTWERPEN ETC.
1 Indien opdrachtnemer tekeningen, ontwerpen, berekeningen en technische omschrijvingen vervaardigt, behoudt opdrachtnemer hierop zowel de industriële als andere intellectuele rechten, evenals de auteursrechten.
2 De opdrachtnemer erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, tekeningen, etc. welke door de opdrachtgever zijn verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst.
3 In het geval de onjuistheden, als genoemd in lid 2, voor de opdrachtnemer zeer duidelijk zijn, dient hij dit aan opdrachtgever te melden.
4 Wordt na de offerte geen opdracht verleend, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen mits dit vooraf overeengekomen is.
5 Indien opdrachtnemer opdrachten heeft aanvaard, die gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde, dat de werkzaamheden daadwerkelijk dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
6 Door opdrachtnemer verstrekte adviezen voor het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met de door opdrachtnemer te leveren goederen of te verrichten diensten zijn vrijblijvend.
7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek van of in opdracht van opdrachtgever worden uitgevoerd aan of in verband met het door opdrachtnemer te leveren producten of diensten.
 
ARTIKEL 6 EXTRA KOSTEN
1 De opdrachtnemer heeft het recht kosten, welke door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan opdrachtgever in rekening te brengen:
– wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst niet de opdrachtnemer bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden;
– wanneer door opdrachtgever opdracht is verstrekt tot het verrichten van meerwerkzaamheden. Slechts meerwerk dat schriftelijk is opgedragen kan voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen;
– wanneer er oponthoud in de werkzaamheden ontstaat welke niet is toe te rekenen aan opdrachtnemer.
 
ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1 Andere werkzaamheden, welke niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zullen zodanig en tijdig worden verricht dat het werk van opdrachtnemer geen hinder daarvan ondervindt.
2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de benodigde gegevens, vergunningen, ontheffingen etc. welke nodig zijn voor bet werk. De opdrachtnemer kan hiervoor aanwijzingen geven.
 
ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER
1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem ter beschikking gestelde materialen, hulpmiddelen en bouwstoffen dan wel door hem voorgeschreven constructies, werkwijzen of door hem gegeven aanwijzingen of orders.
2 Indien de schade wordt veroorzaakt door hetgeen wat door de opdrachtgever wordt voorgeschreven, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
 
ARTIKEL 9 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
1 De opdrachtnemer zal, indien blijkt dat het werk of een gedeelte daarvan door een omstandigheid welke niet te wijten is aan de opdrachtnemer, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.
2 De opdrachtnemer geeft hierbij de financiële gevolgen aan, waarbij de overeengekomen wijziging als meerwerk dan wel minderwerk verrekend zal worden.
 
ARTIKEL 10 EIGENDOM
1 Alle geleverde goederen, blijven met uitzondering van ieder ander, eigendom van de opdrachtnemer en voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment waarop alle vorderingen die de opdrachtnemer heeft of verkrijgt op de opdracht-gever volledig betaald zijn.
2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst, uit deze voorwaarden of uit andere hoofde na te komen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling de goederen terug te nemen.
3 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden recht doen gelden op goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer rust.
4 Tot zekerheid van een correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt de opdrachtnemer daarenboven door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever, een eigendomsrecht tot zekerheid op alle goederen die de opdrachtnemer geleverd heeft en die zich nog onder de opdrachtgever bevinden.
 
ARTIKEL 11 BETALINGSCONDITIES
1 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, zal betaling bij aflevering dienen te geschieden, onder aftrek van een eventueel betaald voorschot of aanbetaling.
In geval op rekening wordt geleverd, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
2 De opdrachtgever is in gebreke, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig andere verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met de opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden of de wet.
3 De vordering tot gedeeltelijk of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar bij niet of niet tijdige betaling van de overeengekomen termijn, indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, indien enig beslag op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd en indien deze overlijdt of in liquidatie treedt.
4 Indien betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na dagtekening van die factuur, is de opdrachtnemer gerechtigd na verstrijken van voornoemde termijn aan de opdrachtgever, met terugwerkende kracht tot de factuur-datum, een vertragingsrente ad 1% per maand te berekenen, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.
5 De opdrachtgever is buiten de hoofdsom en de vertragingsrente verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten door zijn niet of niet tijdige betaling veroorzaakt. De buitengerechtelijk incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 25,00, vermeerderd met de verschuldigde BTW. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gesteld.
 
ARTIKEL 12 ONTBINDEN EN ANNULEREN
1 De opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat.
2 Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de opdrachtnemer daarin toestemt. Indien de opdrachtnemer in annulering toestemt heeft deze het recht, ten gevolge van winstderving, 10% van de hoofdsom in rekening te brengen. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, die verband houden met de opdracht, te vergoeden. De opdrachtgever kan in geval van annulering geen aanspraak maken op hetgeen door de opdrachtnemer reeds is gepresteerd.
 
ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID
1 De opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke ook, ontstaan door gebreken aan geleverde goederen, tenzij deze schade hem toe gerekend kan worden op grond van een wettelijke bepaling.
2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn personeel of door hem ingeschakelde hulppersonen tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of grove nalatigheid van personen voor wiens handel en de opdrachtnemer aansprakelijk is.
 
ARTIKEL 14 GARANTIES
1 Met betrekking tot goederen welke niet door opdrachtnemer zelf vervaardigd worden, geldt geen andere garantietermijn dan door de werkelijke vervaardiger van deze goederen wordt afgegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
ARTIKEL 15 OVERMACHT
1 De opdrachtnemer heeft het recht, hiertoe gedwongen door overmacht, de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enigerlei vorm van schadeloosstelling.
2 Onder overmacht zal worden verstaan alle oorzaken welke buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer vallen, waaronder oorlogsdreiging, natuurrampen, weersinvloeden, stakingen in het eigen bedrijf of een toeleveringsbedrijf, niet tijdige of verkeerde leveringen van toeleveringsbedrijven etc.
3 Indien de overmachtsituatie slechts van tijdelijke aard is, heeft de opdrachtnemer mede het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het tijdstip waarop de overmachtsituatie is geëindigd.
 
ARTIKEL 16 KLACHTEN
1 Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na levering van de goederen, waarbij opdrachtnemer in de gelegenheid gesteld dient te worden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, te controleren. De opdrachtgever wordt geacht na verstrijken van deze termijn de levering akkoord te hebben bevonden.
2 De opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen de opdrachtnemer kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt heeft of aan derden doorgeleverd heeft.
3 Bij een gerechtvaardigde reclame zal opdrachtnemer het gebrek opheffen of het defecte materiaal vervangen binnen de door opdrachtnemer verstrekte garantietermijn.
4 De aansprakelijkheid bij gerechtvaardigde reclame blijft voor opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het bedrag wat opdrachtgever ter zake van de leverantie of werkzaamheden is verschuldigd.
5 Indien blijkt dat derden binnen de reclametermijn, anders dan in noodgevallen, reparatie-opdrachten hebben uitgevoerd van dezelfde aard welke aan opdrachtnemer worden opgedragen, zal laatstgenoemde de reclame niet in behandeling nemen.
 
ARTIKEL 17 PRIJSWIJZIGINGEN
1 Stijging van prijzen van materialen of half- fabrikaten, die voor uitvoering van de opdracht nodig zijn en verandering van door lichamen met overheidsgezag opgelegde lasten en belastingen kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
2 Opdrachtgever heeft het recht bij een prijsverhoging voor de levering van materiaal en of half- fabrikaten binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, deze te ontbinden.
 
ARTIKEL 18 GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever hiertegen bezwaar aantekent.
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, gedane aanbiedingen en offertes en leveringen is uitsluitend van toepassing het Nederlandse recht met uitzondering van de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke goederen.